GWARANCJA

GWARANCJA 

producenta

POBIERZ KATALOG
NAPISZ DO NAS

KWESTIE OGÓLNE

 

Molteforme z siedzibą w Kalisz 62-800, ul. Wrocławska 59, Polska (zwany dalej Gwarantem lub Molteforme) udziela gwarancji na produkty sprzedawane i używane na terytorium Polski, znajdujące się w ofercie handlowej Gwaranta w zakresie, o jakim mowa w niniejszej gwarancji. Przedstawicielem Gwaranta w Polsce jest Molteforme z siedzibą w Kaliszu przy ul. Wrocławskiej 59, 62-800 Kalisz.

Niniejsza gwarancja nie ma żadnego wpływu na skuteczność powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących w szczególności o odpowiedzialności za produkt, czy przepisów o rękojmi. Uprawniony z niniejszej gwarancji może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów niezależnie od uprawnień wynikających z niniejszej gwarancji. Niniejsza gwarancja dotyczy włącznie produktów nabytych i używanych w Polsce.

Niniejsza gwarancja jest udzielana wszystkim końcowym użytkownikom produktów, zwanych dalej Nabywcami, tj. podmiotom, które nabyły produkt dla zaspokojenia własnych potrzeb i nie nabyły produktu w celu dalszej odsprzedaży.

OCHRONA Z TYTUŁU GWARANCJI

 

MOLTEFORME gwarantuje, że produkty objęte niniejszą gwarancją są wolne od błędów materiałowych, produkcyjnych i konstrukcyjnych. Decyduje przy tym stan wiedzy naukowej i technicznej w chwili produkcji. Gwarancja obejmuje wyłącznie wady fizyczne obecne w produkcie już w chwili produkcji.

 

Niniejsza gwarancja jest udzielana na okres 2 lat od daty zakupu produktu przez Nabywcę, jednak nie dłużej niż 3 lata od daty produkcji.

ŚWIADCZENIA  GWARANCYJNE

 

Molteforme może wedle własnego wyboru naprawić wadliwy produkt lub dokonać jego wymiany w terminie do 60 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego. O ile nie uzgodniono inaczej. Nabywca jest zobowiązany do odebrania nowego produktu u wskazanego przedstawiciela Molteforme.

W przypadku gdy Molteforme zdecyduje się na wykonanie naprawy, to ponosi powstałe w ten sposób koszty naprawy, a także wszelkie wydatki na transport i przesyłkę produktu. Nabywca jest zobowiązany do udostępnienia wadliwego produktu.

O ile Gwarant zdecyduje o wymianie produktu na produkt wolny od wad, wadliwy produkt zostanie zastąpiony wolnym od wad produktem takiego samego rodzaju, takiej samej jakości i tego samego typu. Jeśli w chwili zgłaszania wady dany produkt nie jest już produkowany, to Molteforme zastrzega sobie prawo do dostarczenia produktu podobnego o zbliżonych parametrach do produktu wadliwego.

Gwarant poprzez pojęcie „naprawy” rozumie wszystkie czynności zmierzające do usunięcia wady reklamowanego przez Nabywcę produktu zgodnie z niniejszymi warunkami gwarancji.

Gwarant poprzez pojęcie „istotnej naprawy” rozumie wymianę korpusu reklamowanego przez Nabywcę produktu.

Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków Gwarant dostarczył uprawnionemu z gwarancji zamiast rzeczy wadliwej rzeczy wolną od wad albo dokonał istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej. Jeżeli Gwarant wymienił cześć rzeczy, przepis powyższy stosuje się odpowiednio do części wymienionej.

ZGŁOSZENIE WADY

 

Wszelkie wady produktów powstałe w okresie gwarancji Nabywca powinien zgłosić w drodze pisemnego zgłoszenia u sprzedawcy, u którego produkt był zakupiony przez Nabywcę lub za pośrednictwem strony internetowej przedstawiciela Gwaranta w Polsce, tj. www.molteforme.com. Wada powinna być zgłoszona niezwłocznie od jej wykrycia. Wraz ze zgłoszeniem wady należy udokumentować datę nabycia produktu poprzez załączenie do zgłoszenia dowodu zakupu produktu, z tym zastrzeżeniem że w razie konieczności Molteforme zastrzega sobie prawo do ustalenia rozpoczęcia okresu gwarancji na dzień wyprodukowania produktu. W zgłoszeniu należy wskazać szczegółowy opis stwierdzonej wady i okoliczności jej stwierdzenia, ewentualną dokumentację fotograficzną, o ile sytuacja tego wymaga. Nabywca, zgłaszając reklamację nie powinien, o ile nie zostanie to wyraźnie uzgodnione z Gwarantem, odsyłać wadliwego produktu do Gwaranta ani dokonywać we własnym zakresie jego demontażu. Oględziny wadliwego produktu, o ile co innego nie zostanie wyraźnie uzgodnione z Gwarantem, zostaną dokonane przez upoważnionego przedstawiciela Gwaranta w miejscu, w którym wadliwy produkt został zamontowany.

WARUNKI I WYKLUCZENIA

 

Warunkiem obowiązywania niniejszej gwarancji jest instalacja produktu wykonana przez fachowca zgodnie z instrukcją montażu a także odpowiednia pielęgnacja według zaleceń pielęgnacji, jak również dotrzymanie warunków zastosowania.

Instrukcje montażu, obsługi i zalecenia pielęgnacji dołączone są do każdego produktu w języku polskim, a także dostępne są na stronie internetowej www.molteforme.com

 

 

 

 

Warunkiem uznania reklamacji na produkt jest jego prawidłowy montaż, użytkowanie zgodne z przeznaczeniem oraz prawidłowa konserwacja zgodnie z załączoną do produktu instrukcją.

 

 

 

Nie podlegają gwarancji roszczenia w przypadku:

 

  • Uszkodzeń powstałych w wyniku nieprawidłowego montażu raz nieprawidłowego doboru kołków montażowych do materiału w jakim mają być osadzone.

 

  • Skutków napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych dokonywanych przez osoby nieupoważnione.

 

  • Uszkodzeń mechanicznych takich jak wgniecenia, obicia, zarysowania powstałych z winy użytkownika oraz działania sił przyrody.

 

  • Uszkodzeń powłok galwanicznych, wynikających z niestosowania się do załączonych instrukcji konserwacji, w tym wynikających z zastosowania środków żrących oraz materiałów ściernych.

  • pojawienia się zanieczyszczeń spowodowanych nieprawidłowym użytkowaniem oraz konserwacją.

 

  • Uszkodzeń powstałych w wyniku zastosowania niezgodnego z przeznaczeniem następstw naturalnego zużywania się elementów podczas normalnej eksploatacji.

 

 

Gwarancją objęte są produkty sprzedane i zainstalowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Modyfikacje produktów podyktowane postępem technicznym, mogą pociągać za sobą zmiany w ich specyfikacjach bez uprzedniego zawiadomienia.

 

POZNAJ NASZE KOLEKCJE

ma001_2
press to zoom
20200826_175818
press to zoom
IMG-20201018-WA0019
press to zoom
20201017_141441
press to zoom
1/1
 Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami jeśli potrzebujesz więcej informacji o produktach, punktach sprzedaży, wsparcia technicznego.